Léčba suchou jehlou - MUDr. Tomáš Vilhelm
773 560 897

Facebooktwittergoogle_plusmail

Suchá jehla – Dry Needling

Suchá jehla

Suchá jehla – Dry Needling je relativně  novým léčebným postupem v léčbě bolestivých stavů pohybového systému. Jde především o bolesti v rámci myofasciálních bolestivých syndromů spojených s tvorbou spoušťových ( trigger ) bodů ve svalech a vazivových obalech ( fasciích ). Podle některých studií tvoří tyto stavy až 70% veškerých bolestí zad a pohybového systému. Oproti postupům , se kterými se běžně máme možnost setkat v českých ordinacích, vyniká Suchá jehla především celostním , funkčním pojetím, minimální invazivitou a jde o postup výhradně nefarmakologický ( bez použití léků). V současné době jsou používány dva základní  druhy  techniky Dry Needling založené na odlišných teoretických principech . První z nich je Gunnova intramuskulární stimulace a dalším pak Trigger Point Dry Needling.

Naše pracoviště se snaží o integraci obou pohledů a oba přístupy jsou využívány paralelně.

Suchá jehla není technikou východní medicíny , jak se lékaři nebo pacienti často domnívají, ale o metodu založenou na nejnovějších poznatcích v oblastech neurofyziologie a léčby bolesti.

I přes relativně jednoduché provedení jde o metodu nesmírně náročnou především na anatomické, neurofyziologické  teoretické znalosti, schopnost palpace ( schopnost hmatem najít postižená místa) a zkušenosti terapeuta. Terapii nelze provádět bez perfektní znalosti vzorců přenesených bolestí, topografické anatomie, kineziologie, neurologie a schopností široké diferenciání diagnostiky.

Suchá jehla je  technika náročná na čas. Nelze ji tedy provádět během 20 minutových sezení.

S ohledem na požadavky uvedené výše jde o terapii, která patří výhradně do rukou lékaře, byť v některých zemích je běžné, že je užívána fyzioterapeutry. Jde ale především o USA, kde se systém vzdělávání odborníků pro léčbu pohybového systému diametrálně liší od našeho a to i včetně kompetencí.

Léčebné postupy

V současné době  existují dva základní přístupy k použití  jehlové terapie. Každý z nich  je založen na odlišných teoretických  základech  ovlivnění  bolesti. Nicméně oba přístupy jsou striktně  postaveny na neurofyziologických poznatcích získaných při studiu mechanismů způsobujících a ovlivňujících bolest.  Techniky Dry Needling  jsou často zaměňovány s akupunkturou, která je však postavena na zcela odlišných principech východní medicíny.

Dry Needling je do jisté míry integrujícím prvkem spojujícím vědecké poznatky západní medicíny a empiricko – filozofickou tradici medicíny východní.